Shandur Paradise Hotel

Gilgit - Chitral Road Shandur Rd Teru, Near Teru Rest House, Teh Phunder, Ghizer74600KarachiPakistan
Hotel